Zaproszenie członków BSA Żubr na Walne Zebranie

Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR"w Białowieży  zaprasza na Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce dnia 22.06.2021. wtorek o godz.9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA "ŻUBR".
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podsumowanie działalności Zarządu za 2020r                                                5.Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.
  5. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem skarbnika.

7.Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.

8.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

             9.Sprawy różne i wolne wnioski.

10.Zakończenie zebrania.

 

W imieniu Zarządu Prezes BSA"ŻUBR"

Eugeniusz Wołkowycki

Script logo