Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego “ŻUBR” w Białowieży zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A Zina 1, w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 17:00.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok.

5.Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.

6.Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i Skarbnika.

7.Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.

8.Udzielenie absolutorium Zarządowi.

9.Podjęcie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przejścia do LOT w Hajnówce lub wybór nowych władz.

10.Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność poruszanych spraw obecność obowiązkowa.

Script logo