Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "ŻUBR" zaprasza na Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  w Hajnówce ul.Mała 20 ,w Ogrodzie Tarasowym członka stowarzyszenia, dnia 30.06.2020. (wtorek) o godz.9.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA "ŻUBR".
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podsumowanie działalności Zarządu za 2019r
  5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.
  6. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem skarbnika.
  7. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
  8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

 

W imieniu Zarządu Prezes BSA"ŻUBR"

Eugeniusz Wołkowycki

Script logo