Zebranie członków naszego stowarzyszenia

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA "ŻUBR".
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podsumowanie działalności Zarządu za 2019r
  5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.
  6. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem skarbnika.
  7. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
  8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.
Script logo